តើអ្នក​ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីដឹកនាំ​ជីវិត​ដែលអ្នក​សមនឹងទទួលបាន​?

នៅពេលដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ពេញម៉ោង ឬក្រៅម៉ោងសម្រាប់ក្លាយជាសាមជិក Herbalife អ្នកអាច :

  • រកប្រាក់ចំណូលបាន​នូវអ្វីដែល​អ្នកមាន​តម្លៃ
  • ជួយអោយមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសុខភាព និងសកម្ម
  • ចំណាយពេលបន្ថែមជាមួយគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ
  • ធ្វើការពីផ្ទះ ឆ្នេរខ្សាច់..........ទីកន្លែងណាក៏ដោយ

ចាប់ផ្តើមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife!

សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមហើយអ្នកនឹងត្រូវបានទាក់ទងដោយសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីឱកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីផលិតផលរបស់យើង សូមចុចនៅទីនេះ។

* ព័ត៌មានដែលត្រូវការ

បញ្ចូន